+90(482) 415 1295

Birimi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Türü Kiralama
Konusu İş Yerlerinin Kiralanması
Tarihi 27-06-2019

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR
 

1- İŞİN KONUSU :

İlçemiz Duruca Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet Dükkan, 1 adet Fırın ile 1 adet Soğuk Hava Deposu, İlçemiz Zeynelabidin Mahallesi mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 153 Ada, 1 nolu Parsel üzerinde bulunan Otopark ile İlçemiz Akarsu Mahallesi Yıldız Caddesi Park Sokakta bulunan Yüzme Havuzlu Binalı Park içerisinde bulunan Büfe/Çay Ocağı ile Halı Saha’nın ihale yolu ile kiraya verme işidir.

2- KİRA SÜRESİ : Söz konusu yerlerin kira süresi 3 (üç) yıldır.

3- İHALE ŞEKLİ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince, Açık Teklif Usulü ile kiraya yapılacaktır/verilecektir.

4- İHALENİN YERİ VE TARİHİ :

Yapılacağı Yeri : Nusaybin Belediye Meclisi Toplantı Odası.

5- KİRA BEDELİ : Söz konusu işyerleri için belirlenen Yıllık Muhammen yıllık kira bedelleri yukarıda yazılı bulunan tabloda belirtilmiştir.

Sıra No MAHALLESİ

CAD.

CİNSİ

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE

YERİ

1

Duruca

Duruca

Dükkan

1.600,00 TL

100,00 TL

11.07.2019

15.15

Meclis

Salonu

2

Duruca

Duruca

Ekmek Fırın

2.000,00 TL

120,00 TL

11.07.2019

15.30

Meclis

Salonu

3

Duruca

Duruca

Soğuk Hava Deposu

2.000,00 TL

120,00 TL

11.07.2019

15.45

Meclis

Salonu

4

Akarsu

Akarsu

Halı Saha

2.000,00 TL

 

120,00 TL

11.07.2019

16.00

Meclis

Salonu

5

Akarsu

Akarsu

Yüzme Havuzu/ Büfe

2.000,00 TL

120,00 TL

11.07.2019

16.15

Meclis

Salonu

6

 

Zeynelabidin

Mahallesi

Fevzi Çakmak

Sokak

Otopark

5.000,00 TL

300,00 TL

11.07.2019

16.30

Meclis

Salonu

6- İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN :

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

Buna göre;

  1. Gerçek Kişilerin T.C. Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  2. Tüzel Kişiler için Vergi Numarası/Belgesi

c) Tebligat için adres beyanı için Onaylı İkametgah Belgesi,

ç) Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

d) Geçici Teminatı yatırdığına dair Banka Dekontu (Belge),

e) Türkiye’ de tebligat adresini gösterir (telefon, faks, elektronik posta adresi) İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,

f) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi) ibraz edilecektir.

g) Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gelişmeler işleme konulmayacaktır.

ğ) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesini ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

h) İhale Dokümanı Nusaybin Belediye Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-(YüzTL)-TL. karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- İhale ile ilgili ihale doküman dosyası her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İstekli bir dükkanının ihalesini aldığı taktirde ikinci sefer kendisi veya birinci derece yakını dahi geri kalan dükkan ve iş yerlerin ihalesine katılamaz.

9- Söz konusu dükkan ve işyerlerinin ihalesi yukarıda yazılı bulunan ilan da belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

10- Kiralanacak dükkanlar ve İşyerleri şartnameye uygun olarak amaçları dışında kullanılmayacaktır.

11- İhaleye katılacak kişilerin veya tüzel kişilerin Belediye’ye vadesi geçmiş borcu (Emlak, ÇTV. Vergi, Resim, Harç vs.) her hangi bir borcu olmadığına dair belgenin sunması zorunludur

12- İhale ile ilgili Vergi, Resim ile Harçlar istekliye aittir.

13- Teklifler 11.07.2019 tarih ve Saat 15.oo’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

14- İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) kurumun menfaatini gözetilerek İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Bilgi edinmek için www.nusaybin.bel.tr İhale ilanlar bölümü Web sitemizde görülebilir.

İLAN OLUNUR : 27.06.2019
 

Av. Semire NERGİZ

Belediye Başkanı