+90(482) 415 1295

Nusaybin Belediyesi Destek Hattı: 0531 734 64 34
Birimi Fen İşleri Müdürlüğü
Türü Yapım
Konusu NUSAYBİN KENT MÜZESİ BAKIM VE ONARIM İHALESİ
Tarihi 06-07-2021

T.C.

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen işleri Müdürlüğü

 

 

 

BİNA YAPIM

 

NUSAYBİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bina Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/334517

1-İdarenin

a) Adı                                  : Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

b) Adresi                             : Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 18 47300 Nusaybin/Mardin

c) Telefon ve faks numarası : 4824151295 - 4824153699

ç) İhale dokümanının           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale Konusu Yapım İşinin

a) Adı                                   : Bina Yapım

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Bina Yapım İşi

                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari          

                                              şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği :

yer                                             Nusaybin 2'nci Hudut Komutanlığı Saha Alanı

ç) Süresi/teslim tarihi              : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi          

                                                   yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih : 28.06.2021 - 14:00

ve saati

b) İhale komisyonunun toplantı : Nusaybin Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

yeri (e-tekliflerin açılacağı

adres)  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde, Benzer İş (B) Üstyapı (Bina) İşleri, III Grup Bina İşleri 1. BII Grup İşleri ile 2.BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :

İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar :

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.