+90(482) 415 1295

Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Türü Mal Alımı
Konusu Akaryakıt satın alınacaktır
Tarihi 27-09-2019

T.C.
MARDİN İLİ
NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/422165

1-İdarenin;

a) Adresi

:

MORYAKUP MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI 18 47300 NUSAYBİN/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası

:

4824151295 - 4824153699

c) Elektronik Posta Adresi

:

fahrettinaktas@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Nusaybin Belediye Başkanlığının hizmet çalışmalarında da kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, 480.000.-(DörtYüzSeksenBinLitre) Litre Motorin ile 15.000.-(OnbeşBinLitre) Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:

Nusaybin Belediye Başkanlığının ihtiyacı bulunan Akaryakıt Ürünleri ihalesini kazanana ait Belediyenin sınırları içerisinde göstereceği Akaryakıt Dağıtım İstasyonunda günün 24 saatti süreklilik arz edecek şekilde Belediyenin araçlarına Dağıtım Fişi karşılığında Akaryakıt Pompasından teslim edecek/alınacaktır.

c) Teslim Tarihleri

:

Söz konusu ihalenin işe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2020 tarihleri arasında dır.


3- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer

:

Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 - 47300-Nusaybin/MARDİN

b) Tarihi ve Saati

:

27.09.2019 - 15:00


4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen Akaryakıt İstasyonları için gerekli olan geçerlilik süresi bitmemiş Bayilik Lisansını ibraz edilmesi zorunludur.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge gereğince, çıkartılan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" alınması zorunludur.

3- Akaryakıt Ürünleri için TSE Standartlarına veya TÜPRAŞ Spesifikasyonuna Uygunluk Belgesinin Aslı veya İdarece Aslı görülmüştür onaylı belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

4- 15.10.2007 tarihli ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Ulusal Marker Kontrol Belgeli Akaryakıt olacağından dolayı, Söz konusu ihalede satınalınacak Akaryakıt Ürünleri için "Ulusal Marker Kontrolünün" yapılması zorunludur. Buna ilişkin olarak düzenlenecek Noter Taahhütnamesi ibraz edilecektir/verilecektir.

5- Akaryakıt İstasyonunun Özelliklerini belirtilen yazılı belge,

6- İhaleye katılacak istekli, Akaryakıt İstasyonunun Nusaybin Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğuna dair (1/1000 Uygulamalı İmar Planı içinde) Nusaybin Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tasdik edilmiş krokisi),

7- Nusaybin Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (Gayri Sıhhi Mesesseler (GSM) Ruhsatı olmalı), Aslını veya Noter Onaylı suretini veya İdaremizce Aslı görülmüştür Onaylı suretini teklif dosyası içerisinde sunmak zorundadır.

8- İstekli günün 24 saatti boyunca dolum yapabilecek ve faal durumda olduğu, Akaryakıt İstasyonu ile ilgili Noter Onaylı Taahhütnameyi teklif dosyası içerisinde sunmak zorundadır.    

9- Akaryakıt işi ile ilgili olarak, İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi bitmemiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili Satıcılığı Veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,


c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği malla ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

     İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıda yazılı bulunan belgelerden herhangi birini sunarak tevsik edilir. 

 

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Kayıtla İlgili Belgeler:

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

 

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

4.4.1. Söz konusu ihalede Akaryakıt Ürünlerinin Satışı Benzer İş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale Dokümanının Görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nusaybin Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

                                                                                                            Adnan ÇAKMAK

                                                                                                            Destek Hizmetleri Müdürü V.