Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

20.11.2018

İlçemizde Piroteknik Maddelerin Satışı, Kullanılması, Nakledilmesi ve Depolanmasının Uygulamasına ilişkin alınan karar.

T.C MARDIN VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Mardin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 28.08.2018 tarih ve 2018/2202 sayılı yazıları

Ligili  (e) sayılı genelge ile Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek diye tabir edilen ve pirotcknik maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görüldüğü, bununla birlikte bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların mevzuatın açıkça belirlenmemiş olmasına rağmen, i izinsiz ve usulüne aykırı kullanım güvenlik önlemlerinin almaması gibi nedenlerle piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma vb. olaylar meydana geldiğinden, bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşandığı ve yaralanmalara yol açtığından, ayrıca İlimizde son yallarda özellikle terör ve toplumsal olaylarda illegal örgüt mensuplarınca, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yoğun bir şekilde başta kolluk kuvvetleri olmaz üzere halkımızın can ve mal güveliğini tehlikeye düşürücü şekilde kullanıldığı görülmüş, bu şekilde meydana gelen illegal kullanımlar neticesinde; Mardin ili genelinde 2014 yılından bu güne kadar toplam 167 olayda 16 şahsın yaralandığı anlaşılmıştır 
ilgili (6) sayılı Tüzük hükümlerine göre yukarıda belirtilen aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak Valiliklerse yürütülen iş ve işlemlerde, uygulamada ve beraberliğin sağlanması için, 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki Kanunun 2. maddesine göre hazırlanmış sayılı Tekel Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin üretimi, İthali, Taşınması Saklanması Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin işlemlerin düzenlenmesi amaçlanmıştır
 İlgili  (c) sayılı genelgenin, 8.1.Piroteknik Maddelerin Üretimi başlığı altında; "Piroteknik maddeleri üretmek isteyenler patlayıcı madde işyerlerinin (üretim tesislerinin) kuruluş ve işletilmeleri başlığında belirtilen hükümlere tabidir. Ancak, Tüzüğün 28. maddesinde belirtilen ambalajlamaya ilişkin genel esaslar saklı kalmak üzere, şenlik ve işaret fişeklerinin üzerinde bu maddeleri yalnızca A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi bulunanların kullanacağı yazılmış olacak, kullanım şekli ve usulüne ilişkin etiket yapıştırılmayacak, bunun yerine aşağıda belirtilen bilgilerin yer aldığı bir etiketin bulunması" sağlanacaktır. Bu maddeler yalnızca piroteknik madde üreticilerine, 1. gruba giren satıcılara, 2. veya 3. Gruba giren piroteknik madde satıcılarına veya mülki idare amirliklerinden piroteknik madde kullanım izni olmuş olanlara satılır Bu maddeler yalnızca mülki idare amirinden izin alınması koşuluyla kullanılır. Kullananlar ve kullandıranlar, A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olmadığı halde kullandığı belirlenenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı,


Aynı genelgenin 8.3.1.Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışı ve  ku llanılması  başlığı altında; Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satış ve kullanımına ilişkin düzenlemeler; Tüzüğün 93, 116 ve 117'inci maddeleri ile yerel şartlar göz önüne alınarak mülki idare amirliklerince düzenleneceği, 1. Gruba giren satıcılar, oyun ve eğlence aracı olan piroteknik maddeleri üzerinde etiketi bulunan, çelikten yapılmış özel kasa, sandık ya da dolapların kapasitesi kadar bulundurabilecek ve satabileceği, 8.3.2.Şenlik ve işaret fişeklerinin satışı ve kullanılması başlığı altında ise, "Şenlik ve işaret fişeği satışı yapacaklar ve kullanacaklar valilikten izin almak zorundadırlar" denilmektedir.
Piroteknik madde satma izni yalnızca piroteknik madde üreticileri ile 1, 2 veya 3. Grup Satış İzin Belgesi bulunanlara verilecektir. Bu hükme aykırı olarak işyerinde piroteknik madde bulunduranların maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri ya da izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri sağlanacaktır, denilmektedir. Ayrıca aynı genelgenin Üreticilerin veya satıcı bayilerin şenlik ve işaret fişeklerini
 l) Piroteknik madde üretim ve satış izni bulunanlara, satabilecekleri yerleri başlığı altında ise; 
2) İşyerlerinde bir defada brüt 5 kg’dan fazla şenlik ve işaret fişeği bulunduramayacakları dikkate alınarak, 1.grup perakende av bayilik belgesi bulunanlara, 
3) 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlara, 
4) Senlik Fişeklerinin kullanımı için, mülki amirlikten izin almış 18 yaş ve üzeri kişilere ve A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik belgesine sahiplerine satabilirler.
 Aynı genelgenin Şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması başlığı altında ise, Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların mülki amirlikten izin almak için zer bir iş günü içinde müracaat etmeleri gerekmektedir 
Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir:
 1-Talep sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe; a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarı, b) Bu maddelerin kullanmasının talep edildiği yer ve zaman, c) Kullanacak olan kişiler d) Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı.
 2-Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve TC Kimlik Numarası, 3-Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname 
4-Bes kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, nakil görevlilerinin vereceği taahhütname, 
5-Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekâletnamesi, 
6-Piroteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ateşleme işini şahis yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adina bir sirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir 
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, ilgililerin Tüzüğün Ek I. maddesine göre patlayıcı  madde işleriyle iştigal etmesine engel hali olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakimından sakincanin bulunmadığının  anlaşılması halinde mülki amirden piroteknik madde kullanımı için izin verilebilecektir Piroteknik maddelerin kullanılacağı yer veya kullanılacak miktar göz önünde bulundurularak mülki amirlikçe gerekli görülen hallerde, daha fazla yangın tüpü, yangın kovaları ile yeterince su ve kum, ambulans, itfaiye bulundurulması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alana görevliler haricindekilerin girmesini engelleyecek şekilde şerit veya bariyer ile tecrit önlemlerinin alınması,
Ateşleme işini yapacak olanların ayırt edilmelerini kolaylaştıracak reflektörlü ikaz yeleği, gözlük ve başlık giymelerinin sağlanması, kullanılacak piroteknik maddelerin devrilmemesi için sabitlenmesi veya desteklenmesinin sağlanması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alanda özellikle yanık tedavi malzemeleri içeren ilk yardım çantasının hazır bulundurulması gibi tedbirler de aldırılacaktır, denilmektedir
 İlgi ( d ) sayılı Kanun hükümleri gereğince; Piroteknik maddelere ilişkin olarak bu genelge ile İlgi 
( d ) sayılı 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin ( c ) bendine göre " il sınırları belirlenen düzenleyici ve yasaklayıcı hükümlere uymayanlar hakkında idarî işlem yapılabilmesi için, içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu e şenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir". Hükmü yer almaktadır
 Ilgi (a) sayılı Tüzük ‘ün Perakende Satıcılar ve Yükümlülükleri başlığı altında; Madde 93 - Birinci gruptaki perakende satıcılar, sadece av barutu, her türlü av kapsülde, bos kovan ve dolu fişek gibi av malzemesiyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeleri satmaya yetkilidirler 
Bunlar, dükkânlarında bulundurabilecekleri çeşitli patlayıcı maddeleri, içleri uygun bir malzemeyle ateşe dayanıklı hale getirilmiş, üzerinde etiketi bulunan, çelikten yapılmış, özel kasa, sandık ya da dolaplar içinde saklamak ve yangın çıkması halinde, bu patlayıcı maddeleri derhal uzak ve güvenli bir yere taşımak zorundadırlar. Birden çok türde patlayıcı madde, aynı sandık içinde, ancak, türlerine göre ayni ayrı bölümlere yerleştirilerek bulundurulabilir, ifadesi yer almaktadır 
Ayrıca aynı Tüzük ‘ün Sınırlama ve Atış Sorumluluğu başlıkları adı altında; 
Madde 116 - Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir. Ancak, şenlik işaret fişekleri on sekiz yaşından küçüklere satılamaz denilmektedir 
Atış Sorumluluğu Madde 117 Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler dışında şenlik ve işaret 
Bu nedenle, Piroteknik maddelerin satışı ile ilgili olarak sayılı il idaresi Kanunu' nun 11maddesinin 11 ‘inci bendine göre
 Mardin Valiliğince "Piroteknik Maddelerin Satışı, Kullanılması Nakledilmesi ve depolanması uygulamasına ilişkin alınan kararlar aşağıda çıkartılmıştır. 
1-Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin 1.Grup Perakende Av Bayilik Belgesi fişeklerinin kullanılması, bu isi bilen bir sorumlu gösterilerek yerel Mülkiye amirinden izin alınmasına bağlıdır. Hükümleri bulunmaktadır inci maddesinin ( c) bendine göre bulunanlar, 2. veya 3. Grup Piroteknik madde satış izni bulunanlar tarafından satışının yapılması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre alt yaş sınırı olarak Tüzüğün 116. Maddesince, şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt 5 kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir. Ancak Senlik ve işaret fişeklerinin (18) yasından küçüklere, Ovun ve Eğlence Aracı olan patlayıcı maddelerin ise (12) yaşından küçüklere satılmaması
 2-Piroteknik maddelerin satışını yapabileceği belirtilenler dışında, bakkal, market, pastane, hırdavatçı, kırtasiyeci, oyuncakçı, gelinlik ve kına malzemesi satan işyerleri, çiçekçiler, tuhafiyeler vb. gibi işyerlerinde şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan piroteknik madde içeren;
 A ) -Şenlik ve İşaret Fişekleri : ( El maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytaplar, şerit, işaret, aydınlatma fişekleriyle veri işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklık ve yıldızlı roketler ve demir yollarında uyarı amacıyla kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişekler ve roketleri, sinyal, gök yıldızlı ve kestaneli bombaları, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem bombası ve yer topları gibi her türlü Prikoteknik bombaları, ateş çemberi, rozet güneşi, Kayaş güneşi gibi  her  türlü döner mamuller, altın ve ya gümüş yağmuru, Romen kandili, serpantin, mızrak, Çin ateşi gibi diğer şenlik malzemelerini ifade eder.
B) Oyun Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddeler: İçinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemelerini, şerit halindeki kâğıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsüllerini ifade eder.) maddelerin işyerinde bulundurulmaması ve satılmaması, 3-Piroteknik maddelerin satışını yapabileceği belirtilenler dışında, bakkal, market, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı, gelin ve kına malzemesi satan işyerleri, çiçekçiler, tuhafiyeler vb. gibi işyerlerinde halen piroteknik madde bulunanlara bu tür maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri, bunların mümkün olmaması halinde ise piroteknik maddeleri perakende satın alma ve satış izin belgesi veya av malzemeleri satıcılık bayilik belgesi olan bayilere devredecekler, aksine hareket edenler hakkında gerekli cezai müeyyide uygulanmasını, 4-Alinan Valilik Onayının Belediye Başkanlığı ve Yerel Basın kanal ile yayınlanarak, yayınlandığına dair ilan tutanağının gönderilmesi Piroteknik maddelerin satışı, kullanılması, depolanması ve nakli ile ilgili mevzuata aykırı hareket edenler hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. Ve 174. Maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Ve 36. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. ve 66. Maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. Ve 20. Maddesi, 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün idari ve Adli İşlemler başlıklı 129. Maddesi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 2, 7,28 ve 56. Maddeler gereği hakkında gerekli işlemlerin yapılması hususunu; Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Duyuru Resim